Deklaracja dostępności obiektów Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach (CUTiK)

Dostępność

Obiekty CUTiK zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.tubijesercepogorza.pl/

Jednostka zarządzająca obiektami to Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach.

Obiekty zarządzane przez CUTiK to:

 1. Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych:
  1. adres- ul. Św. Andrzeja 6, 33-190 Ciężkowice
  2. telefon- 14 67 67 664 
  3. email-  cutik@ciezkowice.pl
 2. Rezerwat Przyrody Nieożywionej Skamieniałe Miasto
  1. adres- ul. Krynicka, 33-190 Ciężkowice
  2. telefon- 14 67 67 664 wew. 33
  3. email-  cutik@ciezkowice.pl
 3. Małopolskie centrum Edukacji Ekologicznej
  1. adres- ul. Parkowa 4, 33-190 Ciężkowice
  2. telefon- 14 67 67 664 wew. 44
  3. email-  cutik@ciezkowice.pl
 4. Park Zdrojowy im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza
  1. adres- ul. Spokojna 9, 33-190 Ciężkowice
  2. telefon- 14 67 67 664 wew. 55
  3. email-  cutik@ciezkowice.pl
 5. Ścieżka w Koronach Drzew
  1. adres- ul. Zakole 12, 33-190 Ciężkowice
  2. telefon- 14 67 67 664 wew. 66
  3. email-  cutik@ciezkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 31/08/2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31/08/2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa obiektów CUTiK jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Strona internetowa obiektów CUTiK  jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.

Są to m.in opcje:

 • zwiększania kontrastu;
 • podświetlenia linków;
 • zwiększenia rozmiaru czcionki;
 • zwiększenia odstępu między tekstami;
 • zwiększenia czytelności czcionek (powiększanie tekstu, pomniejszanie tekstu, negatyw, jasne tło);
 • powiększenia kursora;
 • zatrzymania animacji (jeśli występują);
 • wyświetlania podpowiedzi po najechaniu na elementy.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

deklarację sporządzono dnia:    09/08/2023  r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Ewelina Jarosz ejarosz@ciezkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 67 67 664. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie niedostępności:
Beata Stanuch
bstanuch@ciezkowice.pl
(+48) 14 67 67 664

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach:

Budynek przy ul. Św. Andrzeja 6 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia centrum są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie wejście do centrum posiada szereg schodów bez windy na wózek inwalidzki. Drogi ewakuacyjne są oznaczone. Na terenie centrum istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Toaleta dostępna. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach:
Lokalizacja w budynku przy ul. Św. Andrzeja 6.
Na drzwiach wejścia do centrum znajduje się informacja o godzinach otwarcia placówki.